Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego – www.pasiekanaprerii.pl
§1 Podstawowe definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Warunki umowy
§5 Realizacja zamówienia
§6 Dostawa
§7 Metody płatności
§8 Odstąpienie
§9 Postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
§13 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za
pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy,
prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i
postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:
a) w § od 1 do 3 – znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
b) w § do 4 do 7 – został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
c) w § od 8 do 12 – zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów/Usług jak i
prawo odstąpienia od umowy;
d) w § od 13 do 14 – zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

§1 Podstawowe definicje

 1. Sklep internetowy – https://www.pasiekanaprerii.pl/
 2. Sprzedawca  - Na Prerii Krzysztof Mieszok, Rębiszów 204, 59-630 Mirsk, PL , NIP: 9731055612, REGON: 369804965
 3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się
  to następujące dane:
  a) siedzibę: Rębiszów 204, 59-630 Mirsk, PL
  b) adres mailowy: info@pasiekanaprerii.pl
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
  przewidzianych przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła
  lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 5. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu
  internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego.
 7. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu
  internetowego, tj. miody, miody smakowe,pyłki pszczele, pierzga, octy, soki, przetwory domowe, mydła, sole do kąpieli, oleje zimno tłoczone oraz inne produkty w sklepie .
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego
  określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w
  chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania
  Towaru oraz dane Klienta.
 9. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym
  dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między
  innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz
  określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 10. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone Klienta Sklepu-
  internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane Sprzedawcę i
  przekazane do doręczenia wybraną Klienta formą dostawy.
 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
  od pracy.
 12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych
  osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie,
  przechowywanie i przetwarzanie Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu
  bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru.
  Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez
  Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
  akceptując jego treść pooznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji
  zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że
  zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za
  sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
  ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
  ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem,
  przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem osoby do tego
  nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w
  polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych
  osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Na Prerii Krzysztof Mieszok, Rębiszów 204, 59-630 Mirsk, PL , NIP: 9731055612, e-mail:info@pasiekanaprerii.pl
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca
  prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez
  sprzedawcę;

c) ustalenia, kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w
sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz
miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych
w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych
lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.

 1. Klientowi, zgodnie z punktem 5, przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych
  osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych
  osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych,
  czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od
  razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich
  uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym
  ustawy.
 2. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez
  Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27
  kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi
  tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego
  zamówienia.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki
  jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym
  prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 4. Sprzedawca realizuje zamówienia jedynie na terytorium Polski.
 5. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na
  rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące
  Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia
  umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
  UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są
  one doliczane dopiero na etapie wyboru Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem
  przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza

zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest
dobrowolne.

 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia
  wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest
  na czas oznaczony w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza oraz
  ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania
  wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest
  zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem
  decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 2. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do
  sieci internetowej.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia
  w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia
  umowy. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia,
  niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje
  rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad
  dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są
  wyłącznie Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym klient podpisał umowę o
  świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru
  zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza
  nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz
  odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy
  formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez
  Sprzedawcę takie jak na przykład ilości oraz miejsce dostawy, w oparciu o wyświetlane
  Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym
  Regulaminie.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną
  na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o
  przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania
  wiadomości Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Ze względu na specyfikę produktu ''Na Prerii'' ma prawo nie przyjąć zamówienia lub
  wstrzymać jego realizację w wyjątkowych sytuacjach (np. przy wysokich temperaturach), przy
  jednoczesnym poinformowaniu klienta o zaistniałej sytuacji i zaproponowaniu innego
  rozwiązania.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej
  ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego
  Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych
  właściwościach określonych Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty
  (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych
  rabatów (o ile dotyczy).
 6. W przypadku posiadania Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku
  źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie
  określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia
  różnych promocji/rabatów, można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym
  zakupie.
 7. Do każdego zamówienia wysyłanego kurierem wystawiany jest paragon lub faktura VAT,
  która jest dołączana do zamówienia osoby składającej zamówienie.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde
  zamówienie jest dla nas priorytetowe!
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi do 2 do 4 dni roboczych licząc od
  dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i opłacenia go. Na czas realizacji
  zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu
  doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego Klienta środka
  transportu.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji
  zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z
  Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu
  realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
  §6 Dostawa
 4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost) lub w inny sposób
  zaakceptowany strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po
  stronie Sprzedawcy i Klienta.
 5. Istnieje możliwość odbioru własnego w siedzibie ''Na Prerii'' w dni robocze od
  poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 19.00 lub w sklepie firmowym "Pasieka Na Prerii", po uprzednim uzgodnieniu terminu gotowości towaru i opłaceniu zamówienia.
 6. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na
  adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i
  potwierdzonego Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie
  odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 7. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie
  ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 8. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie
  wypełniania Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki
  zależy od ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.
 9. Wysyłka towaru jest możliwa jedynie na adres na terenie Polski. Koszty wysyłki towaru
  wynoszą 0-10 zł / przesyłkę wysłaną Paczkomatem InPost, 0-20 zł / przesyłkę wysłaną
  Kurierem InPost
 10. Zamówienie wysyłane jest kurierem InPost. Czas dostawy towaru kuriera wynosi zwykle
  od 2 do 3 dni roboczych.
 11. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§7 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar:
 1. Przelewem internetowym bankowości elektronicznej na rachunek bankowy o następującym numerze:
  95 1090 1939 0000 0001 4975 2911
 2. Wysyłką pobraniową.
 3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Istnieje też możliwość płatności przy odbiorze po wcześniejszym ustaleniu.

§8 Odstąpienie

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia
  30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje
  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu
  objęcia Towaru w posiadanie Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę
  trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a
  Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie
  nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
  granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w
  terminie czternastu dni.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na
  internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając
  je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik
  nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do
  skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać.
  Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres
  Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o
  odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
  umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu
  Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
  otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi otrzymane od
  niego płatności Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu
  płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od
  niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
  kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia
  Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
  Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia
  w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. W przypadku temperatur zewnętrznych przekraczających 25 stopni prosimy o kontakt przed
  wysłaniem towaru.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez
  podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.
  34 Prawa konsumenckiego.
 13. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale
  tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego
  kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować
  rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi
  kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
  określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2. Klient może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad lub usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
  sposób wybrany Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w
  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności
  kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
  a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
  zaspokojenia.
 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić
  odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli
  przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa
  wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje
  konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD,
  odpowiadając na reklamację.)”
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
  stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności
  towaru żywnościowego z umową (DzU z24.02.2003 r. nr 31, poz. 258). Jako podstawową
  zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności
  towaru z umową, nie później niż: W przypadku towaru paczkowanego – w terminie 3 dni od
  otwarcia opakowania.
 3. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za
  uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku
  jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.
 4. Wszystkie zgłoszenia proszę wysyłać drogą e-mailową na adres info@pasiekanaprerii.pl  lub listowną na adres: Na Prerii Krzysztof Mieszok, Rębiszów 204, 59-630 Mirsk, PL

§10 Odpowiedzialność

 1. Klient nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez
  wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem
  działalności sklepu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie Klienta treści które mogłyby w szczególności:
  a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności
  przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza
  określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób,
  wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji
handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy
społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy
  Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści
  zamieszczanych Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie
  niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na
  bieżąco zamieszczanych treści.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach
  oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów,
  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
  Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
  następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres
  strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów
  Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej
  Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu
  rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
  internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany
  rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w
  sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej
  pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska
  platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i

przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących
zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy
sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.sh
ow&lng=PL

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie
  strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 10 dotyczą tylko i
  wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z
  klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
  zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i
  nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych
  roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie
  konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
  Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod
  warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do
  jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać
  dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu
  płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na
  kupującego z chwilą wydania sprzedawcę zamawianego produktu
  przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą
  na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem
  związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
  ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przewoźnika aż do wydania go
  klientowi.
 6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
  sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać
  wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności
  przewoźnika.
 7. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia,
  jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 1. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem
  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach
  obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze
  obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w
  niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio
  zastępowane konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące
  dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę,
  teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich
  i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej
  zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  · podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  · osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do
  wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
  zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w
  sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  · Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  · dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane okres niezbędny do
  zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż okres 3 lat
  (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację
  wyjątkowe)
  · osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO
  gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia
  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.;”
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został
  stwierdzony Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji
  ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków
  informatyczno-prawnych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
  formie profilowania.
 7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów
  oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną produkt niebezpieczny (Dz.U.
  2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze
  zm.);
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze
  zm.);
  d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
  2013 poz. 1422);
  e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr
  49 poz. 508 ze zm.);
  f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone
  w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o
  zmianach).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest:
  a) zmiany przepisów prawa;
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
  c) zmiana kursu walut,
  d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru
  telefonu.
 10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do
  nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni
  wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy
  mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze
  skutkiem natychmiastowym.
 11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu
  zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta
  będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  polskiego.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
  za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać
  go i sporządzić jego wydruk.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.012.2020

 

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl